Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Bohemia Air Compressors s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bohemia-air.cz provozovaném firmou Bohemia Air Compressors s.r.o.

Níže uvedené podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Bohemia Air Compressors s.r.o., se sídlem Rezlerova 305/12, Petrovice, 109 00 Praha 10 – IČ: 01973380 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Obchodní podmínky – www.bohemia-air.cz

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího společnosti Bohemia Air Compressors s.r.o., se sídlem Rezlerova 305/12, Petrovice, 109 00 Praha 10 – IČ: 01973380, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Vedená u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C 296672 (dále jen „prodávající“) s kupujícími (dále jen „kupující“), a to jak fyzických osob, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), tak podnikajících fyzických osob a obchodních korporací (dále jen „podnikatel“). Má se za to, že uvede-li kupující při objednávce zboží své identifikační číslo, jedná v rámci své podnikatelské činnosti a je pro účely uzavření kupní smlouvy považován za podnikatele.
 2. Internetový obchod prodávajícího, jehož prostřednictvím je kupní smlouva uzavírána, je provozován prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese bohemia-air.cz. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází prostřednictvím webového rozhraní webové stránky.
 3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu uzavírána. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a v českém jazyce jsou rovněž sepsány obchodní podmínky.
 4. V kupní smlouvě mohou kupující a prodávající sjednat ustanovení odchylná od těch, která jsou obsažena v těchto obchodních podmínkách. Taková odchylná ustanovení mají vždy přednost před zněním obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty info@bohemia-air.cz, telefon je +420 720 777 216 (dále jen „kontaktní údaje prodávajícího“). Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů.

 

 1. Informace
 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma dobírky.
 2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, či v nejbližší možné době.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 4. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 5. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 6. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží v ilustrační podobě a prodávající si tímto vyhrazuje právo, že ilustrativní fotky a obrázky mohou mít od reality přiměřené odchylky.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy 
 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  – objednávaném zboží,
  – způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  – údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a pro zaslání zboží (zejm. jméno a příjmení/firma kupujícího, identifikační číslo, adresu bydliště nebo sídla kupujícího, adresu pro doručení zboží, telefonní číslo kupujícího, elektronickou adresu kupujícího),
  – informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRZUJI OBJEDNÁKU“ či „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije.

 

 1. Ceny a platební podmínky 
 1. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zjevně zveřejněnou omylem. O takové skutečnosti prodávající bezodkladně informuje kupujícího.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– V hotovosti při převzetí u prodávajícího

– v hotovosti na dobírku při převzetí zásilky (Česká republika)

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

 1. V případě, že kupující bude hradit zboží hotově na dobírku při převzetí zásilky, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek ve výši 30 Kč + DPH. 

 

 1. Doručování 
 1. Zboží objednané prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu může kupující převzít následujícími způsoby:
  – osobně v provozovně prodávajícího
  – prostřednictvím přepravní společnosti TOPTRANS spol. s r.o. nebo PPL CZ s.r.o. a to za podmínek stanovených jednotlivými přepravními společnostmi
  – prostřednictvím prodávajícího v místě dodání, přičemž tuto možnost lze sjednat individuálně s prodávajícím.
 2. Aktuální cena za doručení objednávky je vždy uvedena na webovém rozhraní internetového obchodu u jednotlivých druhů způsobů převzetí zboží.
 3. Zboží je prodávajícím předáno k expedici v případě, že je zboží skladem prostřednictvím přepravních společností nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky. V případech, že zboží není na skladě, prodávající vyrozumí kupujícího o této skutečnosti a sdělí mu přibližnou lhůtu expedice. Po dohodě s prodávajícím však může kupující samostatným ujednáním v kupní smlouvě s prodávajícím sjednat, aby bylo zboží expedováno k přepravě dříve nebo později než v této lhůtě.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy na vlastní odpovědnost.
 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 6. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od přepravce.
 7. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.
 8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaněnebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení a jeho případným navrácením.
 9. V případě, že nedojde k převzetí zboží kupujícím na adrese, kterou uvedl jako adresu pro dodání zboží v objednávce, v důsledku čehož dojde k vrácení zboží dopravcem prodávajícímu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu v důsledku nepřevzetí objednaného zboží vznikla.

 

 1. Odstoupení od smlouvy
 1. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ust. § 1828 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne doručení zboží. Toto právo však nenáleží kupujícímu, pokud je zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 2. Podnikateli výše uvedené právo, v bodě 6.1. těchto obchodních podmínek, odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, nenáleží.
 3. V případě, že spotřebitel platně odstoupí od kupní smlouvy dle bodu 6.1. těchto obchodních podmínek, je povinen do 14 dnů ode dne, kdy od kupní smlouvy odstoupil, vrátit zboží prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě, že spotřebitel platně odstoupí od kupní smlouvy dle bodu 6.1. těchto obchodních podmínek, vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky, mimo peněžních prostředků vynaložených prodávajícím na přepravu zboží a služeb s tím spojených, a to do 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující prodávajícímu zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 1. Práva z vadného plnění a reklamace
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, je-li spotřebitel za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ustanovení uvedená v bodě 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, nejpozději v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
 3. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího těmito způsoby:
  – emailem: info@bohemia-air.cz
  – telefonicky na tel.: +420 720 777 216
  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, jsou prodávajícímu doručeny všechny podklady nezbytné pro uplatnění vady.
 4. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy a sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění uplatňuje.
 5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy jsou prodávajícímu doručeny všechny podklady nezbytné pro uplatnění vady.
 6. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.
 7. Je-li vada uplatněná spotřebitelem odstranitelná, má spotřebitel právo na odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může spotřebitel požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna zboží možná, může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.
 8. V případě odstranitelné vady má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud spotřebitel nemůže pro opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opakovaný výskyt vady po opravě se jedná, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
 9. Trpí-li zboží neodstranitelnou vadou, která brání řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo požadovat výměnu zboží, odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.
 10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 11. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do deseti (10) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Uplatnění vady ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 12. Jestliže prodávající reklamaci neodmítne, vystaví spotřebitel potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajícího a spotřebitele, co je obsahem reklamace dle spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis prodávajícího nebo jím pověřeného pracovníka.
 13. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen spotřebitele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
 14. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné ve výši 40 Kč/den či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Právo na zaplacení skladného dle předchozí věty vzniká Prodávajícímu rovněž v případě, kdy si Kupující nepřevezme objednané a zaplacené zboží, které mu bylo zasláno dle této smlouvy, a které bylo jako nevyzvednuté vráceno Prodávajícímu. Na tento postup musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 15. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.

 

 1. Záruka za jakost
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv ze záruky za jakost se řídí ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu záruční lhůtu zboží v délce 24 měsíců od předání zboží. V případě náhradních dílů je prodávajícím poskytnuta záruční lhůta zboží v délce 6 měsíců od předání zboží. Záruční doba běží ode dne odevzdání věci bez vad kupujícímu a prodlužuje se o dobu, po kterou bude věc v záručním plnění.
 3. Záruka za jakost použitého zboží (tzn. bazar) je kupujícím poskytována v délce 6 měsíců a vztahuje se pouze na vady, které nemohly být zjištěny kupujícím při převzetí zboží a které vylučují použití obvyklým způsobem.
 4. Tato záruka se však nevztahuje na opotřebené díly, k jejichž opotřebení dojde běžným užíváním zařízení a případný spotřební materiál. Dále se pak záruka nevztahuje na závady způsobené poškozením zboží při přepravě, mechanickým poškozením, neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí nebo standardizovaným parametrům, poškozením přírodními živly, poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 5. Při uplatnění záruky za jakost je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy a sdělit prodávajícímu, jak se zjištěná vada zboží projevuje.
 6. Pokud kupující reklamuje vadu zboží, která se projevila buď při jeho aplikaci, nebo až následně po ní, popř. při užívání zboží, reklamuje kupující zboží s příslušným pracovníkem prodávajícího. Příslušný pracovník sepíše ve dvou vyhotoveních reklamační list (prodávající a kupující obdrží po jednom vyhotovení).
 7. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího těmito způsoby:
  – emailem: info@bohemia-air.cz
  – telefonicky na tel.: +420 720 777 216
  – poštou na adrese Rezlerova 305/12, Petrovice, 109 00 Praha 10
  – po telefonické domluvě na místě provozující reklamované zboží servisním technikem
 8. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy jsou prodávajícímu doručeny všechny podklady nezbytné pro uplatnění vady.
 9. Pro uplatnění práv ze záruky za jakost se přiměřeně použije postup dle ustanovení článku 7. odst. 13., 14., 16., 17. těchto obchodních podmínek.
 10. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejdéle do 30 dní od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Oprava zboží je prováděna v prostorách kupujícího nebo v provozovně prodávajícího v závislosti na typu a rozsahu závady.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 1. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
 3. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  – požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  – požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 8. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů, že při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje mohou být poskytnuty přepravním společnostem zajišťujícím doručení zboží.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky.

 

 1. Spotřebitelské spory
 1. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na webových stránkách https://www.coi.cz Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy info@bohemia-air.cz a případné spory tak řešit smírčí dohodou.

 

 1. Závěrečná ujednání
 1. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pro případ veškerých soudních sporů, jež mohou vzniknout, se sjednává bez výhrad místní příslušnost obecného soudu prodávajícího, pokud se bude jednat o takový spor, k jehož projednání bude věcně příslušný okresní soud. Pokud však pro řešení sporů, bude věcně příslušný soud krajský, pak se bez výhrad sjednává místní příslušnost Městského soudu v Praze.
 2. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn, jakkoliv zasahovat do obsahu webových stránek a internetového obchodu.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Prodávající je oprávněn měnit jednostranně obsah smluvních podmínek. Pro uzavření kupní smlouvy rozhodné smluvní podmínky, které jsou v okamžiku uzavření kupní smlouvy aktuálně účinné a zveřejněné na webovém rozhraní internetového obchodu a s jejichž obsahem dal při uzavření kupní smlouvy Kupující souhlas.
 6. V případě uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a podnikatelem jako kupujícím smluvní strany této kupní smlouvy sjednávají, že příslušným pro rozhodování všech sporů vzniklých z tohoto smluvního vztahu je obecný soud prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.9.2022

 

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.